Vítejte na stránkách obce Obec Jívka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Jívka

2. Důvod a způsob založení

Obec Jívka je v souladu s § 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů základním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek a je vymezen územím hranic obce.
Obec Jívka je veřejnoprávní korporací, tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a dalších normách právního řádu České republiky.

3. Organizační struktura

Obecní úřad:


Starosta obce:

Mgr.Pavel Matějka,DiS

Místostarosta:

Jiří Gangur

Ekonom:

Petra Behrová

Administrativní pracovník:

Lesana Vohníková

Organizace zřízené obcí:


Příspěvkové organizace:

Mateřská škola, Jívka

Statutární zástupce:

Mgr.Růžena Nováková

Obecní knihovna
4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Jívka
Jívka 42
542 13 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Jívka
Jívka 42
542 13 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí       8:00 - 11:30  a  12:15  - 16:00

Úterý           8:00 - 11:30

Středa         8:00 - 11:30  a  12:15 - 16:00

4.4 Telefoní čísla

Starosta úřad:                             +420 499 897 931   
Starosta mobil:                           +420 608 020 307 
Administrativní pracovnice:    +420 499 897 140

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.jivka.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Jívka
Jívka 42
542 13 

4.7 Adresa e-podatelny

obec.jivka@tiscali.cz

4.8 Datová schránka

k4vapph

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

- bezhotovostně na číslo účtu:   1303684379/0800

- v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ

00277983

7. DIČ

CZ00277983

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty obce jsou umístěné v sekci úřad - úřední deska.

Obecní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v sekců úřad - obecní vyhlášky.

8.2 Rozpočet

Rozpočty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočtet obce.

9. Žádosti o informace


Požádat o příslušné informace je možné na podatelně obecního úřadu.

10. Příjem podání  a podnětů

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.


Způsob pro podání žádosti:

1. ústně

Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 

Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně

a) Poštou na adrese:

Obecní úřad Jívka
Jívka 42
542 13 

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úřeních hodinách v úterý 17:00 - 18:00

c) Přes elektronickou podatelnu na email obec.jivka@tiscali.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další
práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí starosta obce :


 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon 128/2000 Sb. o obcích,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní právní předpisy, kterými se řídí účetnictví :

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a dodatků,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a dodatků,
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a dodatků,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a dodatků,
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších změn a dodatků,
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších změn a dodatků.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci úřad - obecní vyhlášky

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

publikováno: 25. 1. 2021 16:45, OI Developer

Novinky z úřadu

Svoz velkoobjemového odpadu 10.-12.května 2024 Jívka II
Úřad Obec

publikováno: 6. 5. 2024

Svoz velkoobjemového odpadu 10.-12.května 2024 Jívka II

 • začíná v pondělí 6. 5. 00:00 končí v neděli 12. 5. 00:00
 • Jívka II
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 4.5.2024
Úřad Obec

publikováno: 2. 5. 2024

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 4.5.2024

 • začíná ve čtvrtek 2. 5. 00:00 - končí v
 • Jívka OÚ, Janovice

publikováno: 17. 4. 2024

TKR

Televizní kabelový rozvod

 

Provozovatel:
Obec Jívka

Kontakt:
Obecní úřad:       + 420 499 897 140


Úřad Obec
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4.2024
Hasiči Úřad Obec Volný čas

publikováno: 16. 4. 2024

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4.2024

 • začíná v úterý 16. 4. 00:00 končí v úterý 30. 4. 00:00
 • hřiště u požární zbrojnice Jívka
Úřad Obec

publikováno: 23. 3. 2024

Vítání občánků 23.3.2024

 • Pavel Matějka
Úřad Obec

publikováno: 5. 2. 2024

Dětský karneval 3.2.2024

 • Pavel Matějka